Poziom 2: Lekcja 23

on'yomi:テキ

kun'yomi:まと

pinyin: de, dí, dì

目的もくてきcel

目的地もくてきちcel podróży

個人的こじんてき[na] indywidualny

文化的ぶんかてき[na] kulturowy

まとcel

Materiał z innych znaków

一時的いちじてき[na] czasowy, tymczasowy

一般的いっぱんてき[na] zwykły, powszechny

不規則的ふきそくてき[na] nieregularny

主観的しゅかんてき[na] subiektywny

人工的じんこうてき[na] sztuczny; por. 人為的 じんいてき

人為的じんいてき[na] sztuczny; por. 人工的 じんこうてき

仮説的かせつてき[na] hipotetyczny

体系的たいけいてき[na] systematyczny, usystematyzowany

保守的ほしゅてき[na] konserwatywny

保守的ほしゅてき[na] konserwatywny

偶発的ぐうはつてき[na] przypadkowy

全般的ぜんぱんてき[na] całkowity, generalny, ogólny

具体的ぐたいてき[na] konkretny

典型的てんけいてき[na] typowy

冒険的ぼうけんてき[na] lubiący przygodę, żądny przygód

初歩的しょほてき[na] elementarny

利己的りこてき[na] samolubny, egoistyczny

劇的げきてき[na] dramatyczny

包括的ほうかつてき[na] ogólny, całościowy, kompleksowy

反抗的はんこうてき[na] oporny, buntowniczy

叙事的じょじてき[na] epicki

叙情的じょじょうてき[na] liryczny

叙述的じょじゅつてき[na] orzecznikowy (gram.)

合理的ごうりてき[na] racjonalny

国際的こくさいてき[na] międzynarodowy

圧倒的あっとうてき[na] przeważający

変則的へんそくてき[na] nieregularny

学際的がくさいてき[na] interdyscyplinarny

定期的ていきてき[na] okresowy

実用的じつようてき[na] mający praktyczne zastosowanie

客観的きゃっかんてき[na] obiektywny

対照的たいしょうてき[na] kontrastujący

庶民的しょみんてき[na] powszechny, masowy

形式的けいしきてき[na] formalny

徹底的てっていてき[ni] całkowicie, gruntownie, wyczerpująco, dokładnie

必然的ひつぜんてき[na] konieczny; naturalny; nieunikniony

恒久的こうきゅうてき[na] stały, trwały, permanentny

恒常的こうじょうてき[na] stały

恣意的しいてき[na] arbitralny, samowolny

悲観的ひかんてき[na] pesymistyczny

感動的かんどうてき[na] wzruszający, poruszający

懐疑的かいぎてき[na] sceptyczny

批判的ひはんてき[na] krytyczny

抽象的ちゅうしょうてき[na] abstrakcyjny

挑戦的ちょうせんてき[na] prowokacyjny

挑発的ちょうはつてき[na] prowokujący, wzniecający

排他的はいたてき[na] wykluczający; wyłączny

排他的経済水域はいたてきけいざいすいいきwyłączna strefa ekonomiczna

断片的だんぺんてき[na] fragmentaryczny

普遍的ふへんてき[na] uniwersalny; globalny; wszechobecny

普遍的ふへんてき[na] uniwersalny; globalny; wszechobecny

暫定的ざんていてき[na] tymczasowy, prowizoryczny

根本的こんぽんてき[na] podstawowy, fundamentalny

楽観的らっかんてき[na] optymistyczny

楽観的らっかんてき[na] optymistyczny

標準的ひょうじゅんてき[na] standardowy

欺瞞的ぎまんてき[na] oszukańczy, podstępny, kłamliwy

比較的ひかくてき[ni] stosunkowo, względnie, relatywnie

消極的しょうきょくてき[na] negatywny; pasywny ⇔ 積極的 せっきょくてき: pozytywny; aktywny

漸進的ぜんしんてき[ni] stopniowo

潜在的せんざいてき[na] ukryty, uśpiony, potencjalny

熱狂的ねっきょうてき[na] pełen entuzjazmu, pełen żarliwego zapału; podekscytowany

物質的ぶっしつてき[na] materialny

独創的どくそうてき[na] oryginalny

理想的りそうてき[na] idealny

画期的かっきてき[na] epokowy, przełomowy

皮相的ひそうてき[na] powierzchowny

盲目的もうもくてき[ni] ślepo, na ślepo

相対的そうたいてき[na] relatywny, względny

知的財産権ちてきざいさんけんwłasność intelektualna; por. 著作権 ちょさくけん : prawa autorskie

短絡的たんらくてき[na] nazbyt uproszczony

神秘的しんぴてき[na] mistyczny

積極的せっきょくてき[na] pozytywny; aktywny; konstruktywny ⇔ 消極的 しょうきょくてき: negatywny; pasywny

系統的けいとうてき[na] systematyczny, metodyczny

絶望的ぜつぼうてき[na] beznadziejny

継続的けいぞくてき[ni] w sposób ciągły

総合的そうごうてき[na] wszechstronny; pełny, kompleksowy

総括的そうかつてき[na] podsumowujący

肯定的こうていてき[na] twierdzący

自己中心的じこちゅうしんてき[na] egocentryczny

自律的じりつてき[na] autonomiczny

衝動的しょうどうてき[na] impulsywny

規則的きそくてき[na] regularny

退廃的たいはいてき[na] dekadencki, zdemoralizowany

遡及的そきゅうてき[na] działający wstecz

非現実的ひげんじつてき[na] nierealistyczny

革新的かくしんてき[na] innowacyjny, postępowy

類型的るいけいてき[na] banalny, szablonowy, oklepany

飛躍的ひやくてき[ni] gwałtownie

驚異的きょういてき[na] wspaniały, cudowny, zachwycający

魅力的みりょくてき[na] pełen wdzięku, czarujący

【 必然的 】

ダムがこの(むら)(つく)られれば、この(むら)がなくなるのは必然的(ひつぜんてき)なことです。
Jeśli wybudują zaporę w tej wiosce, to ta wioska musi zniknąć.

【 普遍的 】

それは普遍的(ふへんてき)真理(しんり)です。
To jest uniwersalna prawda.

【 体系的 】

この(ほん)は、現代(げんだい)日本語(にほんご)文法(ぶんぽう)をできるだけわかりやすく、体系的(たいけいてき)説明(せつめい)しようとする(ほん)です。
Książka ta stawia sobie za cel opisanie gramatyki współczesnego języka japońskiego w sposób jasny i usystematyzowany.

【 国際的 】

この会議(かいぎ)国際的(こくさいてき)会議(かいぎ)ですから、外国人(がいこくじん)沢山(たくさん)参加(さんか)しています。
To jest międzynarodowa konferencja i dlatego bierze w niej udział wielu obcokrajowców.

【 学際的 】

この大学(だいがく)では、学際的(がくさいてき)研究(けんきゅう)(おこな)われている。
Na tym uniwersytecie prowadzone są interdyscyplinarne badania.

【 保守的 】

(はは)保守的(ほしゅてき)(かんが)(かた)をもっています。
Moja mama ma konserwatywne poglądy.

【 自己中心的 】

(かれ)自己(じ こ)中心的(ちゅうしんてき)(よく)(ふか)い。
On jest egocentryczny i zachłanny.

【 利己的 】

利己的(りこてき)(ひと)自分(じぶん)のことしか(かんが)えない。
Ludzie samolubni myślą tylko o sobie.

【 一般的 】

(かれ)作品(さくひん)一般的(いっぱんてき)には()られていないですが、素晴(すば)らしいものです。
To jest wybitne dzieło, mimo że nie jest powszechnie znane.

【 全般的 】

全般的(ぜんぱんてき)()て、不景気(ふけいき)にもかかわらず自動車(じどうしゃ)()()げがのびている。
Ogólnie patrząć, pomimo kryzysu gospodarczego sprzedaż samochodów wzrosła.

【 絶望的 】

(いえ)全焼(ぜんしょう)絶望的(ぜつぼうてき)状態(じょうたい)です。
Dom doszczętnie spłonął i sytuacja wygląda beznadziejnie.

【 総合的 】

(ひと)能力(のうりょく)学力(がくりょく)だけではなく、(ひと)との協調性(きょうちょうせい)性格(せいかく)など総合的(そうごうてき)(かんが)えるべきです。
Przy ocenianiu umiejętności człowieka nie należy się kierować tylko jego wiedzą, trzeba całościowo spojrzeć także na jego charakter, umiejętność współpracy itd.

【 人為的 】

都会(とかい)自然(しぜん)人為的(じんいてき)なものであって、ありのままの自然(しぜん)ではない。
W wielkich mietropoliach przyroda jest dziełem człowieka i nie jest naturalna.

【 反抗的 】

(かれ)らは先生(せんせい)(たい)して反抗的(はんこうてき)態度(たいど)()った。
Oni przyjęli buntowniczą postawę wobec profesora.

【 客観的 】

客観(きゃっかん)(てき)()て、相手(あいて)チームの(ほう)(わたし)たちのチームより(つよ)いことは(あき)らかだ。
Patrząc obiektywnie, drużyna przeciwna jest silniejsza od naszej.

【 主観的 】

(かれ)論文(ろんぶん)はきわめて主観(しゅかん)(てき)だ。
Jego rozprawa jest niezwykle subiektywna.

【 楽観的 】

会議(かいぎ)楽観(らっかん)(てき)調子(ちょうし)()わった。
Spotkanie skończyło się w optymistycznym nastroju.

【 悲観的 】

彼女(かのじょ)はとても悲観(ひかん)(てき)人生(じんせい)(かん)()っています。
Ona ma bardzo pesymistyczne spojrzenie na życie.

【 規則的 】

小野(おの)さんは規則(きそく)(てき)生活(せいかつ)をしています。
Pani Ono prowadzi uporządkowany tryb życia.

【 対照的 】

都会(とかい)生活(せいかつ)田園(でんえん)生活(せいかつ)とは対照(たいしょう)(てき)相違(そうい)がある。
Życie w mieście bardzo różni się od życia na wsi.

【 積極的 】

(かれ)積極(せっきょく)(てき)にボランティア活動(かつどう)参加(さんか)している。
On aktywnie działa w wolontariacie.

【 根本的 】

(はん)ユダヤ主義(しゅぎ)はヨーロッパの根本的(こんぽんてき)問題(もんだい)だ。
Antysemityzm jest podstawowym problemem Europy.

【 批判的 】

社長(しゃちょう)社員(しゃいん)(つね)批判的(ひはんてき)()でしか()ていない。
Szef zawsze patrzy tylko krytycznie na swoich pracowników.

【 神秘的 】

夕日(ゆうひ)(あか)(かがや)富士山(ふじさん)はとても神秘的(しんぴてき)だ。
Góra Fuji wygląda mistycznie w czerwonym świetle zachodzącego słońca.

【 徹底的 】

警察(けいさつ)はその(いえ)徹底的(てっていてき)捜索(そうさく)した。
Policja dokładnie przeszukała cały dom.

【 皮相的 】

その(けん)(かん)して(かれ)皮相(ひそう)(てき)知識(ちしき)がある。
W tej sprawie on ma powierzchowną wiedzę.

【 断片的 】

祖母(そぼ)戦争(せんそう)勃発(ぼっぱつ)した(とき)二歳(にさい)だったので、その悲惨(ひさん)時代(じだい)については断片的(だんぺんてき)記憶(きおく)しかない。
Kiedy wybuchła wojna, babcia miała dwa lata i dlatego ma tylko wyrywkowe wspomnienia z tego ciężkiego okresu.

【 劇的 】

この(しん)(こう)ガン(ざい)劇的(げきてき)効果(こうか)をもたらし、患者(かんじゃ)から(おお)きな期待(きたい)(あつ)めている。
Nowy lek na raka przyniósł dramatyczne efekty i pacjenci wiążą z nim duże oczekiwania.

【 普遍的 】

普遍的(ふへんてき)()などというものは存在(そんざい)しない。
Nie istnieje coś takiego jak uniwersalne piękno.

【 普遍的 】

()への恐怖(きょうふ)人類(じんるい)普遍的(ふへんてき)なものである。
Strach przed śmiercią jest zjawiskiem uniwersalnym wśród ludzi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.