Lekcja 1/1

Wybierz czytanie on'yomi do znaku (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

タイ

キチ

チョ

サン

2/10

ネン

ジツ

ヘイ

3/10

アイ

ニチ

アツ

ゾウ

4/10

ノウ

ネイ

マク

ガツ

5/10

コウ

メツ

6/10

ボク

ニョ

ショウ

7/10

シャ

イチ

ザツ

8/10

ゴン

ボッ

ニク

ゲツ

9/10

ヘイ

キョ

デン

10/10

クウ

ニン

チク

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres