Poziom 1: Lekcja 2

8【 子 】

studia

por.

on'yomi:ガク

kun'yomi:まな(ぶ)

pinyin: xué

学ぶまなぶuczyć się, studiować

大学だいがくuniwersytet

学生がくせいstudent, uczeń

学校がっこうszkoła

Materiał z innych znaków

中学校ちゅうがっこうgimnazjum

中学校ちゅうがっこうgimnazjum

倫理学りんりがくetyka (nauka)

儒学じゅがくkonfucjanizm

光学こうがくoptyka

入学にゅうがく[suru] pójść do szkoły, pójść na uniwersytet

創価学会そうかがっかいSōka Gakkai, Stowarzyszenie Tworzenia Wartości

力学りきがくdynamika (fiz.)

化学かがくchemia

化学繊維かがくせんいtkanina syntetyczna

医学いがくmedycyna

史学しがくhistoria

哲学てつがくfilozofia

哲学者てつがくしゃfilozof

国立大学こくりつだいがくpaństwowy uniwersytet

在学ざいがく[suru] studiować w danej szkole

地理学ちりがくgeografia

大学だいがくuniwersytet

大学卒だいがくそつabsolwent uniwersytetu

大学附属病院だいがくふぞくびょういんszpital uniwersytecki

大学院だいがくいんstudia magisterskie

奨学生しょうがくせいstypendysta

奨学金しょうがくきんstypendium

女子学生じょしがくせいstudentka

学会がっかいkonferencja naukowa

学位がくいstopień naukowy

学士がくしlicencjat

学士号がくしごうlicencjat (stopień)

学期がっきsemestr

学校がっこうszkoła

学歴がくれきwykształcenie

学生寮がくせいりょうakademik, bursa

学級がっきゅうklasa (w szkole)

学習がくしゅう[suru] uczyć się

学習塾がくしゅうじゅくszkoła przygotowawcza

学者がくしゃuczony, naukowiec

学長がくちょうrektor

学際的がくさいてき[na] interdyscyplinarny

宮廷文学きゅうていぶんかぐliteratura dworska

小学校しょうがっこうszkoła podstawowa

小学校しょうがっこうszkoła podstawowa

工学こうがくinżynieria

幾何学きかがくgeometria

心理学しんりがくpsychologia

慶応大学けいおうだいがくUniwersytet Keiō

慶応義塾大学けいおうぎじゅくだいがくUniwersytet Keiō (dawna nazwa na Keiō Daigaku)

数学すうがくmatematyka

文学ぶんがくliteratura

文学界ぶんがくかいświat literatury

文部科学省もんぶかがくしょうMinisterstwo Edukacji (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, w skrócie MEXT)

早稲田大学わせだだいがくUniwersytet Waseda

昆虫学こんちゅうがくentomologia

朱子学しゅしがくneokonfucjanizm

東京大学附属図書館とうきょうだいがくふぞくとしょかんBiblioteka Uniwersytetu Tokijskiego

民俗学みんぞくがくfolklorystyka; por. 民族学 みんぞくがく : etnografia, etnologia

民族学みんぞくがくetnologia

気象学きしょうがくmeteorologia

泌尿器科学ひにょうきかがくurologia

独学どくがく[suru] być samoukiem, studiować indywidualnie

獣医学じゅういがくweterynaria

男子学生だんしがくせいuczeń

留学りゅうがく[suru] studiować za granicą

疫学えきがくepidemiologia

短期大学たんきだいがくcollege (wyższa uczelnia oferująca trzyletni kurs)

私立大学しりつだいがくprywatny uniwersytet

科学かがくnauka

科学者かがくしゃnaukowiec

純文学じゅんぶんがくliteratura realistyczna

経済学けいざいがくekonomia

考古学こうこがくarcheologia

考古学こうこがくarcheologia

臨床心理学りんしょうしんりがくpsychologia kliniczna

蘭学らんがくnauki europejskie (holenderskie)

解剖学かいぼうがくanatomia

解析幾何学かいせききかがくgeometria analityczna

言語学げんごがくjęzykoznawstwo

退学たいがく[suru] opuścić szkołę

通学つうがく[suru] dojeżdżać do szkoły

遺伝学いでんがくgenetyka

【 学級 】

この学年(がくねん)(みっ)つの学級(がっきゅう)()かれています。
Ten rocznik jest podzielony na 3 klasy.

【 学際的 】

この大学(だいがく)では、学際的(がくさいてき)研究(けんきゅう)(おこな)われている。
Na tym uniwersytecie prowadzone są interdyscyplinarne badania.

【 倫理学 】

(かれ)大学(だいがく)倫理学(りんりがく)講義(こうぎ)している。
On wykłada na uniwersytecie etykę.

【 独学 】

(かれ)独学(どくがく)中国語(ちゅうごくご)(まな)んだ。
On samemu nauczył się języka chińskiego.

【 在学 】

アンナさんは、東京大学(とうきょうだいがく)在学(ざいがく)している。
Anna jest studentką Uniwersytetu Tokijskiego.

【 学士 】

(かれ)東大(とうだい)卒業(そつぎょう)した学士(がくし)で、一流(いちりゅう)企業(きぎょう)就職(しゅうしょく)した。
On zrobił dyplom na Uniwersytecie Tokijskim i znalazł pracę w jednej z najlepszych korporacji.

【 学士号 】

彼女(かのじょ)学士(がくし)(ごう)をとって、すぐにアメリカに留学(りゅうがく)しました。
Po uzyskaniu licencjatu wkrótce wyjechała do Ameryki na studia.

【 奨学金 】

文部(もんぶ)科学(かがく)(しょう)から奨学(しょうがく)(きん)()九州大学(きゅうしゅうだいがく)留学(りゅうがく)()くことになりました。
Otrzymałam stypendium Ministerstwa Edukacji i jadę na stypendium na Uniwersytet Kiusiu.

【 慶応義塾大学 】

慶応義塾大学(けいおうぎじゅくだいがく)は、安政(あんせい)5(ねん)福沢(ふくざわ)諭吉(ゆきち)創立(そうりつ)した洋学(ようがく)(じゅく)にはじまり、慶応(けいおう)4年(よねん)慶応義塾(けいおうぎじゅく)命名(めいめい)された。
Uniwersytet Keiō został założony przez Fukuzawę Yukichiego w 5. roku ery Ansei (1858) jako szkoła nauk zachodnich, a w 4. roku ery Keiō (1868) otrzymał nazwę Keiō Gijuku.

【 気象学 】

山田(やまだ)さんは大学(だいがく)気象学(きしょうがく)勉強(べんきょう)し、卒業後(そつぎょうご)気象庁(きしょうちょう)勤務(きんむ)した。
Pan Yamada studiował meteorologię, a po ukończeniu uniwersytetu poszedł do pracy w agencji meteorologicznej.

【 哲学 】

(かれ)優秀(ゆうしゅう)成績(せいせき)をもって哲学科(てつがくか)卒業(そつぎょう)したが、(いま)失業者(しつぎょうしゃ)生活(せいかつ)(おく)っている。
On ukończył filozofię z celującym wynikiem, ale teraz pędzi żywot bezrobotnego.

【 遺伝学 】

グレゴール・メンデルは遺伝学(いでんがく)研究(けんきゅう)先駆者(せんくしゃ)であった。
Gregor Mendel był pionierem badań genetycznych.

【 学生寮 】

日本(にほん)留学(りゅうがく)した(とき)学生寮(がくせいりょう)()んでいました。
Kiedy byłam na stypendium w Japonii, mieszkałam w akademiku.

【 民俗学 】

柳田(やなぎた)國男(くにお)日本(にほん)民俗学(みんぞくがく)()としての功績(こうせき)非常(ひじょう)(たか)評価(ひょうか)できる。
Osiągnięcia Yanagity Kunio jako twórcy japońskiej folklorystyki zasługują na bardzo wysoką ocenę.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.