Poziom 2: Lekcja 10

14【 門 】

bariera, granica, złącze

on'yomi:カン

kun'yomi:せきかか(わる)

pinyin: guān

関係かんけいzwiązek, [suru] mieć związek

関東地方かんとうちほうRegion Kantō

機関きかんsilnik; organ, agencja

せきposterunek, brama

関わるかかわるmieć związek, dotyczyć

関ケ原せきがはらSekigahara

Materiał z innych znaków

三角関係さんかくかんけいtrójkąt miłosny

因果関係いんがかんけいzwiązek przyczynowo-skutkowy

姻戚関係いんせきかんけいpowinowactwo

日仏関係にちふつかんけいstosunki japońsko-francuskie

日独関係にちどくかんけいstosunki japońsko-niemieckie

機関銃きかんじゅうkarabin maszynowy

玄関げんかんprzedsionek; wejście, drzwi wejściowe

税関ぜいかんurząd celny

諮問機関しもんきかんciało doradcze

金融機関きんゆうきかんinstytucja finansowa

関与かんよ[suru] brać udział, mieć związek; por. 関係 かんけい

関係かんけいzwiązek, [suru] mieć związek

関心かんしん[suru] interesować się

関東かんとうKantō

関東大震災かんとうだいしんさい Wielkie trzęsienie ziemi w Kantō (1923)

関税かんぜいcło

関節かんせつstaw (med.)

関西かんさいKansai

関西弁かんさいべんdialekt Kansai

【 因果関係 】

この事件(じけん)因果(いんが)関係(かんけい)(くわ)しく説明(せつめい)します。
Wyjaśnię dokładnie związki przyczynowo-skutkowe tego wypadku.

【 日仏関係 】

日仏(にちふつ)関係(かんけい)(いま)ともいいです。
Stosunki japońsko-francuskie są obecnie bardzo dobre.

【 関係 】

警察(けいさつ)調(しら)べたところでは、この(みっ)つの殺人(さつじん)事件(じけん)には密接(みっせつ)関係(かんけい)があるということです。
Według ustaleń policji, te trzy morderstwa są ze sobą blisko powiązane.

【 日独関係 】

(かれ)研究(けんきゅう)テーマは戦前(せんぜん)日独(にちどく)関係(かんけい)です。
On zajmuje się naukowo przedwojennymi stosunkami japońsko-niemieckimi.

【 関税 】

これを日本(にほん)()(かえ)ると関税(かんぜい)がかかる。
Na to obowiązuje cło przy wwozie do Japonii.

【 税関 】

税関(ぜいかん)関税(かんぜい)をたくさん(はら)った。
Zapłaciłem duże cło w urzędzie celnym.

【 関節 】

(ちち)()関節(かんせつ)(いた)みで(くる)しんでいる。
Tata cierpi na bóle stawów ręki.

【 関与 】

(わたし)はそのことには関与(かんよ)していない。
Nie mam z tym nic wspólnego.

【 関西弁 】

大阪(おおさか)に3年間(ねんかん)()んでいましたが、関西弁(かんさいべん)(まった)くわからない。
Trzy lata mieszkałem w Osace, ale mimo to w ogóle nie rozumiem dialektu Kansai.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.