Poziom 2: Lekcja 8

7【 水 氵 氺 】

decydować

por.

on'yomi:ケツ

kun'yomi:き(める)き(まる)

pinyin: jué

決めるきめるdecydować, ustalać

決まるきまるbyć ustalonym

決定けっていdecyzja, [suru] zdecydować, ustalić

決心けっしん[suru] zdecydować się, podjąć decyzję

決してけっしてz pewnością; absolutnie

Materiał z innych znaków

判決はんけつ[suru] wydać wyrok

収支決算しゅうしけっさんzamknięcie rozliczeń

可決かけつ[suru] zatwierdzić

否決ひけつ[suru] odrzucić

採決さいけつ[suru] głosować; głosowanie w parlamencie

決別けつべつ[suru] oddzielić się; rozstać się

決定けっていdecyzja, [suru] zdecydować, ustalić

決断けつだん[suru] zdecydować, podjąć decyzję

決裂けつれつ[suru] załamywać się (negocjacje)

解決かいけつ[suru] rozwiązać (problem)

解決済みかいけつずみrozwiązany, załatwiony (problem)

集団自決しゅうだんじけつzbiorowe samobójstwo

【 解決 】

地球(ちきゅう)温暖化(おんだんか)問題(もんだい)はまだ解決(かいけつ)されていません。
Problem ocieplenia klimatu jest nadal nierozwiązany.

【 可決 】

その法案(ほうあん)は、議会(ぎかい)可決(かけつ)されました。
Ta ustawa została zatwierdzona przez parlament.

【 採決 】

与党(よとう)審議(しんぎ)終了(しゅうりょう)させて議案(ぎあん)採決(さいけつ)(おこな)った。
Partia rządząca wymusiła koniec debaty i poddała wniosek pod głosowanie.

【 決断 】

(つま)()なれた(あと)(かれ)財産(ざいさん)処分(しょぶん)して海外(かいがい)移住(いじゅう)することを決断(けつだん)した。
Kiedy umarła mu żona, postanowił pozbyć się majątku i przeprowadzić za granicę.

【 否決 】

国会(こっかい)内閣(ないかく)不信任案(ふしんにんあん)を201(たい)199で否決(ひけつ)した。
Parlament odrzucił wniosek o wotum nieufności dla rządu stosunkiem 201 do 199 głosów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.