Poziom 2: Lekcja 20

調

15【 言 】

badania; ton

por.

on'yomi:チョウ

kun'yomi:しら(べる)

pinyin: diào, tiáo

調べるしらべるsprawdzać; zasięgać informacji; przesłuchiwać (śledztwo)

調子ちょうしstan, kondycja

調査ちょうさbadania, [suru] badać, przeprowadzać badania

調和ちょうわharmonia

取り調べとりしらべśledztwo, dochodzenie

【 調べる 】

言葉(ことば)意味(いみ)辞書(じしょ)調(しら)べる。
Sprawdzam znaczenie słowa w słowniku.

Materiał z innych znaków

世論調査よろんちょうさbadania opinii publicznej

予備の調査よびのちょうさwstępne badania

国勢調査こくせいちょうさnarodowy spis powszechny

強調きょうちょう[suru] podkreślić (argument)

栄養失調えいようしっちょうniedożywienie

調停ちょうてい[suru] mediować

調印ちょういん[suru] podpisać (traktat, porozumienie)

調整ちょうせい[suru] regulować

調査ちょうさbadania, [suru] badać, przeprowadzać badania

調節ちょうせつ[suru] regulować, ustawiać

諧調かいちょうharmonia

順調じゅんちょう[ni] gładko, bez kłopotu

【 調整 】

ステージの照明(しょうめい)(あか)るさを調整(ちょうせい)します。
Reguluję jasność oświetlenia sceny.

【 調停 】

この二国(にくに)(あらそ)いをアメリカが調停(ちょうてい)した。
Ameryka załagodziła spór pomiędzy tymi krajami.

【 調節 】

ラジオがこわれたので、音量(おんりょう)調節(ちょうせつ)ができなくなった。
Radio się zepsuło, dlatego nie działa w nim regulacja głośności.

【 調査 】

警察(けいさつ)がこの事件(じけん)について調査(ちょうさ)(おこな)った。
Policja przeprowadziła dochodzenie ws. tego wypadku.

【 国勢調査 】

政府(せいふ)は10(ねん)(ごと)国勢調査(こくせいちょうさ)(おこな)います。
Rząd raz na dziesięć lat przeprowadza narodowy spis powszechny.

【 順調 】

会議(かいぎ)準備(じゅんび)順調(じゅんちょう)(すす)んでいる。
Przygotowania do konferencji przebiegają zgodnie z planem.

【 調印 】

総理大臣(そうりだいじん)はあらゆる形態(けいたい)人種差別(じんしゅさべつ)撤廃(てっぱい)(かん)する条約(じょうやく)調印(ちょういん)した。
Premier podpisał Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.